Privacybeleid

Thé o d'Or is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via de website verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle gebruikers en bezoekers van onze website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de (persoons)gegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

Thé o d'Or houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte (persoons)gegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte (persoons)gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van de website van Thé o d'Or en/of gebruik maken van onze diensten op de website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door Thé o d'Or van uw (persoons)gegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website en/of onze diensten.

ARTIKEL 1. VERWERKING VAN UW GEGEVENS

(1) Wanneer u zich via de gebruikersovereenkomst of de website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om bepaalde (persoons)gegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, … Deze (persoons)gegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van onze website en onze dienstverlening. Daarnaast houden wij via onze website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het verzenden van chatberichten aan onze klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons).

(2) Bij het gebruik de website of onze diensten via een mobiel apparaat zoals, mobiele telefoon, tablet en andere (mobiele) apparatuur/technologie inclusief mobiele applicaties, dient u ervan uit te gaan dat ons Privacy Beleid van toepassing is op de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken. Wij kunnen technische informatie opslaan (zoals de locatie gegevens en specificaties van of prestatiegegevens van uw apparaat, drager of operationeel systeem, verbinding specificaties, IP-adressen, wijze van mobiele betalingen, interacties met andere retail-technologie zoals NFC tags, QR codes en het gebruik van mobiele vouchers). Tenzij u via uw apparaat of netwerkinstellingen heeft aangegeven anoniem te willen blijven, kunnen wij deze informatie automatisch verzamelen en gebruiken indien u onze website of diensten via uw mobiele apparaat of applicatie gebruikt.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

(1) Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van de website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het stelt ons of de aanbiedende partij waar u uw bestelling heeft geplaatst tevens in staat om facturen aan u te verzenden en – indien nodig – contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij en/of de aanbiedende partij kunnen uw gegevens gebruiken om u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden of u van andere informatie over uw bestelling te voorzien via e-mail, telefoon of mobiele communicatie (zoals SMS, MMS etc). Wij gebruiken uw (persoons)gegevens verder voor de administratie en afhandeling van uw bestellingen en de administratie, ondersteuning, verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) onze website en dienstverlening. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en bezoekgedrag op de website). Waar van toepassing, nu en in de toekomst heeft u wellicht de mogelijkheid om een voorkeur voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals in onze Privacy Verklaring nader omschreven aan te geven en dit zou u kunnen aangeven door de manier waarop u van onze diensten gebruik maakt, bv. door middel van mobiele apparatuur, mobiele applicaties etc.

(2) Wij kunnen uw (persoons)gegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze website en/of diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op onze website en/of onze dienstverlening.

(3) Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw (persoons)gegevens eveneens gebruiken om contact met u op te nemen (via telefoon, mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over onze andere producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

(4) Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw (persoons)gegevens ter beschikking stellen aan bepaalde zorgvuldig door ons geselecteerde bedrijven om contact met u op te nemen (via telefoon of mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over bepaalde producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

(5) Middels het via onze website vrijwillig plaatsen van feedback en/of overige informatie over onze website, uw bestellingen, aanbiedende partijen en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op onze website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats (en overige informatie waarvoor u voor deze doeleinden toestemming geeft) identificeren.

ARTIKEL 3. OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

(1) De (persoons)gegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen door ons opgeslagen worden op onze servers. De toegang tot uw (persoons)gegevens is beperkt tot de medewerkers van Thé o d'Or (binnen en buiten België). Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw (persoons)gegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

(2) De (persoons)gegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van onze website en/of onze diensten. Zo kunnen uw (persoons)gegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan onze data verwerkingscentra, IT-service providers en/of andere derden voor de administratie, afhandeling en verwerking van de door u geplaatste bestellingen, de door u via de website uitgevoerde (kredietkaart)betalingen en/of ondersteunende diensten. Ook worden uw (persoons)gegevens gebruikt voor doorgifte aan de bij ons aangesloten aanbiedende partijen. Door het beschikbaar stellen van uw (persoons)gegevens, gaat u met een dergelijke doorgifte aan en gebruik door derden akkoord. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw (persoons)gegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

(3) Met uw voorafgaande goedkeuring kunnen wij zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder marketing en advertentie bedrijven en onze aanverwante ondernemingen toestaan met u van tijd tot tijd contact op te nemen voor diensten die voor u wellicht interessant zijn. Deze derden partijen kunnen u tevens per post, telefoon en via mobiele berichten (SMS, MMS, etc) benaderen. Indien u liever niet langer door deze derde partijen benaderd wenst te worden kunt u dit via onze (in artikel 7 opgenomen) contactgegevens kenbaar maken en/of door uw profiel overeenkomstig aan te passen.

(4) Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Thé o d'Or, behoudt Thé o d'Or het recht voor om de door haar verwerkte (persoons)gegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen.

(5) Wij behouden ons het recht voor om uw (persoons)gegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Algemene Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van Thé o d'Or, aanbiedende partijen of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw (persoons)gegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.

ARTIKEL 4. VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS

(1) Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw (persoons)gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

(2) Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van onze website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen.

(3) Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van (persoons)gegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via onze website of diensten overgebrachte (persoons)gegevens niet volledig garanderen; elke overdracht van informatie is op eigen risico. Na ontvangst van uw (persoons)gegevens, hanteren wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

ARTIKEL 5. TOEGANG TOT GEGEVENS

U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de (persoons)gegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt ons verzoeken om deze (persoons) gegevens aan u te verstrekken (het “Inzage Verzoek”). Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op (via onze contactgegevens zoals onder artikel 7 weergegeven. In een dergelijk geval hebben wij het recht om een vergoeding te vragen van maximaal € 25,00 ter voldoening van de door ons gemaakte administratieve kosten voor het verstrekken van deze informatie.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN

Thé o d'Or behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op onze website en – waar nodig en indien mogelijk – via notificatie per e-mail.

ARTIKEL 7. CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw (persoons)gegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan:

Thé o d'Or
Turnhoutsebaan 115
2970 Schilde
België

U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar info@the-o-dor.be of bellen naar +32 3 297 81 38
Het BTW-nummer van Thé o d'Or is BE0719.993.980